Logo
Skonaktuj się z nami:
608 137 543
Menu
KTO ODPOWIADA ZA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKU?
KTO ODPOWIADA ZA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKU?
Zapchane przewody kominowe lub zastawiona droga pożarowa - zdradzamy kto zapłaci za to karę...

Na co dzień nie zastanawiamy się czy prawidłowo działają urządzenia i instalacje w kamienicy czy bloku, w którym mieszkamy. Problem zaczyna się gdy dojdzie do awarii lub w obawie o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku odpowiednie służby nakładają grzywnę lub wstrzymają dostawę gazu.

Każda wspólnota mieszkaniowa, którą tworzą właściciele poszczególnych lokali, powołuje zarząd. On kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz przed poszczególnymi właścicielami. Zarząd także odpowiada za sprawne i bezpieczne działanie urządzeń technicznych w budynku. W związku z tym przeprowadza kontrole dźwigów osobowych, pieców centralnego ogrzewania, urządzeń ciśnieniowych (o ile budynek jest w takie urządzenia wyposażony), a także organizuje coroczne przeglądy ogólnobudowlane. Sprawdzone muszą być instalacje: elektryczna, gazowa i kominowa. Powinna także być przeprowadzona kontrola ogólna budynku oraz poszczególnych elementów, np. dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz balkonów.

Mieszkańcy zazwyczaj nie czują odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa budynku. Zgodnie jednak z art. 26 ustawy Prawo budowlane osoby przeprowadzające kontrolę są zobowiązane do sporządzenia protokołu, który określi rodzaj i zakres prac oraz zalecenia pokontrolne. Adresatem tego dokumentu jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który reprezentuje mieszkańców. W momencie stwierdzenia uchybień, to zarząd musi doprowadzić do poprawy stanu budynku. Jeżeli nieprawidłowości stwierdzono w jednym z lokali, a zagrażają one bezpieczeństwu całego obiektu, to zarząd musi podjąć wszelkie możliwe kroki aby przekonać mieszkańców danego lokalu o konieczności naprawy. Może to oznaczać nawet wniosek do sądu w stosunku do właściciela uporczywie odmawiającego usunięcia usterki.

 

Wspólnota mieszkaniowa i reprezentujący ją zarząd odpowiada również na realizację zaleceń np. straży pożarnej. Zdarza się, że mieszkańcy zastawiają drogę ewakuacyjną samochodami lub umieszczają łatwopalne przedmioty w częściach wspólnych obiektu. W takim wypadku straż pożarna każe grzywną wspólnotę mieszkaniową, a nie poszczególnych właścicieli lokali. Zgodnie z paragrafem 12 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów, to właściciel lub zarządca obiektu powinien wprowadzić w życie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. Komendant straży pożarnej ma prawo podać wspólnotę mieszkaniową do sądu jeśli zalecenia nie są realizowane.

 

Odpowiadając na pytanie kto odpowiada za bezpieczeństwo bloku lub kamienicy, w której mieszkamy jest tylko jedna odpowiedź: właściciele poszczególnych nieruchomości oraz reprezentujący ich zarząd. Warto o tym pamiętać kiedy nasz nowo zakupiony okap kuchenny zainstalujemy w taki sposób, że uniemożliwimy korzystanie innym lokatorom z komina lub przed swoim mieszkaniem wyłożymy korytarz łatwopalną wykładziną.

 

 Autor: Adrian Kraft / Handhouse

WODA, CZYLI JAK NIE POPŁYNĄĆ Z KOSZTAMI
WODA, CZYLI JAK NIE POPŁYNĄĆ Z KOSZTAMI
Zazwyczaj dwa razy w roku - w styczniu i lipcu zarządcy rozliczają koszty zużycia wody w lokalach....

Okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków przeprowadza się: za okres od 1 stycznia do 30 czerwca - w terminie do 15 lipca danego roku oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 15 stycznia roku następnego. Większość mieszkań jest już wyposażonych w wodomierze, więc każdy właściciel płaci według wskazań urządzenia. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak rozliczenie strat dla całego budynku należącego do wspólnoty mieszkaniowej i wody zużywanej na cele służące ogółowi użytkowników lokali. Szczególnie dotyczy to dwóch obszarów: wody użytej do sprzątania części wspólnych oraz podlewania terenów zielonych. Mieszkańcy także poniosą koszt wody, z której korzystali np. malarze odświeżając korytarz. By nie spotkać z zarzutami złego rozliczenia ubytku wody zarządca nieruchomości powinien wybrać odpowiednią metodę i solidnie przygotować dokumenty.

 

Podstawa prawna

 

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany dokonać rozliczenia poszczególnych właścicieli lokali kiedy umowa na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków została zawarta między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a wspólnotą mieszkaniową. W takiej sytuacji dostawca obciąża ją należnością na podstawie wskazań licznika głównego (wodomierza) na wejściu zimnej wody do budynku. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków możliwe jest także zawieranie umów indywidualnych między właścicielami mieszkań a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Wtedy zarząd  rozlicza jedynie koszty „uchyłu”, zwanego także ubytkiem wody oraz koszty wody zużytej podczas eksploatacji części wspólnych nieruchomości.

 

Wodomierze

 

Ubytek wody jest różnicą wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zamontowanych w poszczególnych lokalach. Jeżeli w budynku znajdują się niepomiarkowane mieszkania, to zużyta woda przez ich lokatorów znajdzie się w ogólnym ubytku. Dążąc do sprawiedliwego, solidarnego płacenia za wodę zużytą przez wszystkich, zarządy wspólnot muszą przekonać właścicieli do zamontowania certyfikowanych wodomierzy. Kolejnym ważnym krokiem jest wymaganie od właścicieli by posiadali aktualny certyfikat, czyli potwierdzenie sprawności urządzenia.

 

Metoda rozliczenia ubytku wody

 

Istnieje kilka metod rozliczenia kosztów wspólnego zużycia wody: wyliczenie na podstawie metrażu lokalu, równomierny podział na mieszkania lub uzależniony od liczby mieszkańców. Wszystkie te metody mają wady, np. użytkownik dużego lokalu zamieszkując sam, zapłaci relatywnie więcej, ponadto trudno sprawdzać ile osób w każdym z mieszkań przebywa (szczególnie podczas świąt czy wakacji). Naszym zdaniem najbardziej sprawiedliwym rozliczeniem jest podział różnicy w proporcji do zużycia wody w poszczególnych lokalach. Niezależnie od zastosowanej metody rozliczeń, zarządca powinien dołożyć wszelkich starań by jej zastosowanie nie wzbudzało kontrowersji wśród mieszkańców. Mając zapewnione środki na opłatę za wodę, można z upływem czasu nie zwracać uwagi na jej zwiększenie. Trzeba więc sprawdzać stan techniczny urządzeń oraz na bieżąco weryfikować możliwość zaistnienia innych czynników wpływających na większe zużycie wody (np. nielegalne podłączenie się do wodociągu innych osób lub nadmierne mycie aut przez użytkowników lokali).

 

 Autor: Adrian Kraft / Handhouse

PROCES PODZIAŁU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
PROCES PODZIAŁU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Wspólnota mieszkaniowa licząca kilkaset lokali to horror...

Z praktyki zarządzania budynkami mieszkalnymi wynika, że łatwiej współpracować z mniejszą liczbą mieszkańców. Szybciej można wypracować stanowisko w konkretnej sprawie i podjąć stosowne uchwały dotycząca części wspólnych. Deweloperzy powstających budynków często tworzą jednak wspólnoty złożone nawet z kilku budynków. Jak można dokonać podziału?

 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o własności lokali podział wspólnoty przekracza kompetencje zarządu wspólnoty. Zgodę muszą wyrazić jednomyślnie wszyscy właściciele lokali. Pierwszym krokiem jest więc podjęcie stosownej uchwały. Jeśli nie wszyscy właściciele się zgadzają - sprawę może rozstrzygnąć sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Uchwała o zmianie wysokości udziałów musi być poświadczona notarialnie.

 

Kolejnym etapem jest zlecenie geodecie podziału nieruchomości. Jeżeli składa się ona z kilku niezależnych działek, ta procedura może być pominięta. Następnie należy wszcząć postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia podziału. W tej sprawie należy zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Urzędnicy go reprezentujący zatwierdzą podział nieruchomości dokonany przez geodetę. Po uzyskaniu dokumentu można przystąpić do inwentaryzacji budynków. Osoba z odpowiednimi uprawnieniami określi nowe nieruchomości wspólne i nowe udziały właścicieli lokali.

 

Czas na kolejną wizytę u notariusza, który na podstawie dokumentów geodezyjnych i inwentaryzacji zaakceptuje zmiany w formie aktu notarialnego. Skieruje też do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego wniosek o założenie odrębnych ksiąg wieczystych, wpisanie nowych udziałów właścicieli lokali i skorygowanie poprzednich wpisów w księgach poszczególnych lokali.

 

Wpisy do ksiąg wieczystych kończą procedurę podziału. Nadchodzi etap powołania nowych zarządów dla każdej z nowych wspólnot (zarząd można powierzyć wyspecjalizowanej firmie, np. Handhouse). Nowy zarząd musi: dokonać rozliczenia finansowego wszystkich budynków, przeprowadzić podział tworzonej do tej pory dokumentacji oraz podpisać nowe umowy z dostawcami mediów. Będą to działania czasochłonne i wymagające dobrego planowania poszczególnych kroków.

 

Proces podziału jest długotrwały i kosztowny, ale dzięki niemu w przyszłości łatwiej będzie przeprowadzić remont budynku czy nadzorować koszta wynikające z użytkowania nowych części wspólnych. Łatwiej będzie także osiągnąć porozumienie z mniejszą liczbą sąsiadów. Warto więc rozważyć przeprowadzenie opisanych tu procedur jeśli wspólnota składa się z kilku budynków.

 

 Autor: Adrian Kraft / Handhouse

arch
Archiwum wiadomości
Archiwum wiadomości

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI!
( 20.03 2014 )

Akcja odbędzie się 28 marca 2014 roku. W tym dniu firma Handhouse, w godzinach od 10:00 do 17:00 zaprasza wszystkich zainteresowanych do swojego biura zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 246 na bezpłatne konsultacje dotyczące rynku nieruchomości. Przedsięwzięcie DRZWI OTWARTE organizowane jest z okazji obchodów Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Akcję „Drzwi otwarte”  organizujemy wraz z Polską Federacją Rynku Nieruchomości już po raz trzeci. W tym dniu, nasi eksperci w zakresie swojej specjalizacji, w ramach przynależności do PFRN i wykonywanej działalności społecznej będą oferować bezpłatne konsultacje dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są fachową wiedzą z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Coraz więcej nieruchomości boryka się ze skomplikowanym stanem prawnym, lub obciążeniami, które mogą stanowić przeszkodę w prawidłowej ich eksploatacji czy nabyciu. W rozwikłaniu tych problemów, uczestnikom rynku mogą pomóc wykwalifikowani Zarządcy i Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Nasze konsultacje w ramach akcji Drzwi Otwarte cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Do naszego biura licznie zgłaszają się osoby z zapytaniami dotyczącymi: procedur i dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości, aktualnych ofert nieruchomości, sposobów zabezpieczenia transakcji i innych spraw dotyczących rynku nieruchomości. Wielu klientów dzięki fachowej pomocy uświadamia sobie, że procedury te, tylko pozornie są bardzo łatwe, a w czasie ich przeprowadzania mogą pojawić się nieprzewidziane przeszkody.  

Prowadzona przez PFRN akcja ma również na celu zapoznanie się z problematyką dotyczącą usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz czynnościami jakie pośrednik wykonuje w ramach jej świadczenia. Podczas spotkań z pośrednikiem można porozmawiać na temat zakresu oferowanej usługi i proponowanych przez biuro nieruchomości działań przy sprzedaży nieruchomości.

Zapraszamy Państwa do biura Handhouse!

Do zobaczenia w piątek, 28 marca 2014 roku.

CZY MOŻNA UJAWNIAĆ NAZWISKO DŁUZNIKA I KWOTĘ ZALEGŁOŚCI?
( 17.03 2014 )

Pozostali właściciele lokali chcą dowiedzieć się jak duże jest zadłużenie i proszą zarząd wspólnoty mieszkaniowej o takie dane. Czy można takie dane ujawnić? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Minęły już czasy kiedy na klatkach schodowych wywieszano listy dłużników, by ich zawstydzić i w ten sposób nakłonić ich do uregulowania zaległości. Od 1997 r. obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych i takie działania są nielegalne. Na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej spoczywają obowiązki wynikające z ustawy, więc prawo nakazuje mu chronienie danych właścicieli lokali. Teoretycznie więc ujawniając nazwisko i kwotę zadłużenia popełnia przestępstwo. Jak się przed tym ustrzec?

Art. 31 ustawy stanowi, że administrator danych (w tym przypadku zarząd) może powierzyć dane innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie. Podmiot poznający dane może je przetwarzać wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Właściciele innych lokali powinni więc z zarządem podpisać odpowiedni dokument i wtedy dowiedzą się jak poważna jest skala problemu. Czy warto?

 

Kamienica w Gdańsku

 

Lokatorzy jednej ze wspólnot mieszkaniowych we Wrzeszczu zorientowali się, że jeden z sąsiadów nie płaci od lat czynszu. To spowodowało zadłużenie całej wspólnoty i inni właściciele musieli płacić więcej by pokryć dług. Było to konieczne do zapewnienia płynności finansowej. W końcu skierowano sprawę do sądu, który pozwolił wspólnocie przejąć i sprzedać zadłużony lokal. Dzięki temu odzyskano pieniądze, które przeznaczono na odnowienie elewacji kamienicy. Wcześniej takie prace były niemożliwe, bo nie było na to środków, a banki nie chciały udzielić kredytu zadłużonej wspólnocie.

 

Powyższy przykład pokazuje, że problem jednego tylko mieszkańca paraliżuje prace całej wspólnoty mieszkaniowej. Gdyby lokatorzy nie znali nazwiska właściciela mieszkania i wysokości zadłużenia, nigdy nie odzyskali by pieniędzy.

 

Ustawa o własności lokali

 

Zgodnie z art. 27 Ustawy o własności lokali każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie może wkraczać w kompetencje zarządu, ale ma prawo podejmować działania na rzecz właściwego funkcjonowania wspólnoty. Zgodnie z tym zapisem powinien wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa i naciskać na zarząd by ten skutecznie egzekwował należne kwoty. Dbałość o właściwą kondycję finansową wspólnoty, jest jednym z podstawowych obowiązków jej zarządu.

 

Firma Handhouse zarządzając wspólnotami mieszkaniowymi na bieżąco kontroluje poziom finansów i skutecznie odzyskuje długi. Prosimy o zapoznanie się z ofertą Handhouse.

 

 Autor: Adrian Kraft / Handhouse

CZY MIESZKAŃCY MUSZĄ ZGODZIĆ SIĘ NA FIRMĘ W BUDYNKU?
( 04.03 2014 )

Właściciele nieruchomości obawiają się, że wpłynie to na jej wartość, bo wiele z takich działalności powoduje większą liczbę osób odwiedzających budynek, a co za tym idzie - hałas, śmieci i zmniejszenie poczucia prywatności. Czy mieszkańcy mają coś do powiedzenia kiedy widzą przygotowania do otwarcia siedziby uciążliwej dla nich firmy?

 

Lokalizacja

 

Parter w budynkach w centrum miasta lub w dzielnicach, gdzie mieszka sporo osób, często przeznaczony jest na lokale użytkowe. Deweloperzy wznosząc blok od razu zastrzegają, że jest to miejsce gdzie może powstać sklep czy kawiarnia. Kupując mieszkanie w takim budynku przyszły właściciel z założenia wyraża zgodę na taką sytuację. Często jednak mieszkania na parterze lub większe lokale położone wyżej w trakcie użytkowania są zamieniane na lokale użytkowe i powstają w nich siedziby firm. Jeśli są to np. usługi księgowe lub inna „cicha” działalność, to zazwyczaj nikomu nic nie przeszkadza. Jeśli jest to punkt przedszkolny, całodobowy sklep lub pub, gdzie spożywany jest alkohol, zaczynają się protesty mieszkańców.

 

My home is my castle?

 

Anglicy mawiają „mój dom jest moim zamkiem”. Jednak w omawianym przez nas przypadku odnosi się to jedynie do własnego mieszkania. Sąd Najwyższy w wyroku z 03.04.2009 r. wyraził stanowisko, że wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona tylko do decydowania o nieruchomościach wspólnych. Nie ma więc prawa ingerować w to, co dzieje się w poszczególnych lokalach. Bez pytania innych o zdanie właściciel mieszkania może więc otworzyć sobie przedszkole lub sklep.

 

Wspólnota mieszkaniowa musi jednak wyrazić opinię jeśli dana działalność wymaga interwencji na wspólnych terenach, np. właściciel kawiarni latem chce ustawić stoliki na zewnątrz budynku lub chce przebudować teren wokół wejścia do lokalu. Właściciele innych mieszkań mogą wtedy odmówić, a przedsiębiorca może wtedy jedynie udać się do sądu.

 

Firmy oferujące sprzedaż alkoholu są zobowiązane do wystąpienia do prezydenta miasta (burmistrza lub wójta) o udzielenie stosownej koncesji. W takim przypadku muszą też zwrócić się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej o zgodę na sprzedaż alkoholu.

 

Dodatkowe pieniądze dla wspólnoty mieszkaniowej

 

Prowadzona w budynku działalność gospodarcza może okazać się korzystna pod względem finansowym. Wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały może domagać się większych opłat za korzystanie z części wspólnych, jeśli uzasadnia to sposób korzystania z lokali użytkowych. Może posłużyć się argumentem, że firma powoduje większe obciążenia na wydatki związane z utrzymaniem wspólnej nieruchomości.

 

  Autor: Chiquita / Handhouse

PORADY PRAWNE DLA ZARZĄDÓW WSPÓLNOT ZA JEDEN ZŁOTY!?
( 24.02 2014 )

Spór dotyczący miejsc parkingowych na gruntach należących do gminy? Przez nieruchomość przebiega nielegalny rurociąg? Część lokatorów nie płaci czynszu? Kłopoty z deweloperem? Na takie i inne Państwa problemy czekają prawnicy, którzy udzielą porad za przysłowiową złotówkę.

 

Zarządy wspólnot mieszkaniowych to często osoby, które wybrali mieszkańcy spośród siebie. To ludzie, którzy czują sie odpowiedzialni za nieruchomość i poświęcają wiele wolnego czasu by bezpłatnie pelnić obowiązki, których sie podjęli. Mimo zapału i chęci czasem brakuje im wiedzy z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości. Korzystanie z usług praników jest kolejnym wydatkiem w napiętym budżecie nieruchomości, więc wiele zarządów z nich rezygnuje.

 

Odpowiadając na potrzeby zarządów Handhouse cyklicznie organizuje DNI PORAD PRAWNYCH ZA ZŁOTÓWKĘ. Nasi najlepsi prawnicy doradzą jak rozwiązać spory z gminą, między mieszkańcami czy sąsiadującymi wspólnotami mieszkaniowymi. Przekażą informacje dotyczące możliwości rozwiązania także innych problemów prawnych dotyczących nieruchomości i wskażą najlepszą możliwą drogę postępowania.

 

Warto skorzystać i jak najszybciej zgłosić chęć udziału w konsultacjach, podczas których prawnik udzieli porady. Pracownicy Handhouse dysponując wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania nieruchomościami chętnie wezmą udział w spotkaniu by poszerzyć ofertę możliwości jakimi dysponują zarządy.

 

  Autor: Chiquita / Handhouse

CZY MOŻNA ZARABIAĆ NA WYNAJMIE BEZ PRACY?
( 24.02 2014 )

Mieszkania, apartamenty, grunty czy hale i magazyny to majątek trwały, który nie podlega wahaniom kursów walut czy zmianom oprocentowania lokat. Wiele osób decyduje się więc na kupno nieruchomości i odkrywa, że zajmowanie się nią to kolejne obowiązki zawodowe, które przyjęli na siebie. Można jednak tego uniknąć i powierzyć zarządzanie nieruchomością wyspecjalizowanej firmie. 

 

Lokalizacja

 

Podczas wyboru nieruchomości inwestor najczęściej kieruje się dwiema przesłankami: ceną i lokalizacją. Myśląc o zyskach trzeba rozważyć kwestię czy nieruchomość będzie budzić zainteresowanie potencjalnych klientów. Mieszkania pod wynajem powinny znajdować się w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej lub atrakcyjnych punktów, np. uczelni wyższych lub dużych zakładów pracy. Natomiast apartamenty, z których mają korzystać turyści, powinny oferować możliwość korzystania z atrakcji związanych z wypoczynkiem i znajdować się np. w nadmorskich kurortach czy znanych górskich miejscowościach.

 

Obsługa wynajmu

 

Kiedy inwestor sfinalizuje już zakup pojawia się kolejny etap, czyli pozyskiwanie klientów (najemców krótko- lub długoterminowych). Później trzeba się także zatroszczyć o bieżące funkcjonowanie mieszkania, apartamentu czy hali. Jeśli inwestor mieszka w tej samej miejscowości i posiada tylko jedną nieruchomość, czasami sam jest w stanie zadbać o swoje mienie. Problemy pojawiają się w momencie, kiedy dysponuje kilkoma lokalami, często oddalonymi od siebie. Wtedy szukanie najemców, negocjowanie z nimi umów, czasem rozwiązywanie konfliktów i windykacja należności stają się dodatkową pracą, którą trzeba wykonać. Kłopotem może być także wynajęcie tylko jednego lokalu, kiedy okoliczności zawodowe czy rodzinne zmuszają właściciela do wyprowadzenia się np. za granicę. Trudno jest organizować fachowca, który naprawi zepsutą pralkę lub jedynie telefonicznie rozwiązywać problem niezapłaconego stosu rachunków. Przyjazd z drugiego krańca Polski lub z zagranicy wiąże się z kosztami i zabiera wolny czas.

 

Cenny czas

 

Czas to w naszej rzeczywistości ogromna wartość. Praca zawodowa i obowiązki rodzinne pochłaniają większość dnia. Kiedy posiadamy nieruchomości, ich obsługa okazuje się dodatkowym zajęciem, które kradnie cenny czas przeznaczony np. na rozwijanie zainteresowań czy sport.

 

Wynajem może się stać naszym hobby i wtedy poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami stanie się dla nas atrakcyjną formą rozrywki i rozwoju intelektualnego. Śledzenie zmian w prawie, rozwiązywanie problemów dotyczących lokalu stanie się czasochłonną przygodą. Jeżeli jednak celem inwestora jest głównie osiąganie wymiernych korzyści finansowych, zajmowanie się bieżącą obsługą lokalu stanie się kolejnym obowiązkiem.

 

Jak zarabiać bez pracy?

 

Korzystnym rozwiązaniem problemów związanych z dbaniem o nieruchomość jest powierzenie posiadanego lokalu profesjonalnej firmie, która zajmie się obsługą lokalu. Przy wynajmie lokalu pomoże agencja nieruchomości pobierając za swą usługę przeważnie równowartość miesięcznego czynszu najmu. Powierzając mieszkanie, apartament, magazyn lub grunt profesjonalnej firmie pozbywamy się nie tylko kłopotu z poszukiwaniem najemcy, ale także bieżących formalności. Zajmie się ona regularnym dbaniem o rachunki, sprawdzi stan wynajmowanego lokalu i znajdujących się wewnątrz przedmiotów (mebli, stałej zabudowy, sprzętów i maszyn), pomoże rozwiązać pojawiające się nieoczekiwanie problemy, np. konflikt najemców z sąsiadami.

 

Usługa nie jest droga, zazwyczaj w skali roku kosztuje niewiele więcej niż równowartość miesięcznego czynszu najmu. W tej cenie zyskujemy bezproblemowy dochód, który co miesiąc będzie wpływał na wskazane konto bankowe.

 

Firma Handhouse, która zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości, oferuje usługę opieki nad wynajmowanym budynkiem, lokalem czy gruntem. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Handhouse.

 

 Autor: Chiquita / Handhouse

ROCZNE ZEBRANIE WSPÓLNOTY - PORADNIK PRZETRWANIA
( 06.02 2014 )

Takie pytania, często zadawane w nerwach, mnożą się podczas rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych. Jak uniknąć niepotrzebnych złych emocji i jak takie zebranie powinno wyglądać? 

Wspólnota mieszkaniowa to właściciele lokali, które wchodzą w skład danej nieruchomości. Jeśli lokali jest powyżej siedmiu zebranie musi się odbyć; w przypadku mniejszej liczby lokali, zebranie nie jest konieczne. Wspólnota mieszkaniowa zazwyczaj spotyka się raz w roku, bo tak stanowi ustawa, choć w każdej chwili może odbyć się dodatkowe zebranie. Roczne spotkanie wspólnoty mieszkaniowej musi mieć miejsce w pierwszym kwartale danego roku. Wtedy podsumowuje się poprzedni rok i w drodze głosowania ocenia się zarząd (zarządcę) z wykonania zadań, omawia się i zatwierdza w drodze głosowania plany finansów i remontów na bieżący rok. To także moment na omówienie spraw bieżących, które zazwyczaj wywołują największe emocje.

 

Kto zwołuje zebranie?

 

Zgodnie z Ustawą o własności lokali (UWL) zebranie zwołuje zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Roczne zebranie musi odbyć się nie później niż w pierwszym kwartale. Zazwyczaj po uzyskaniu rozliczenia finansowego w styczniu, spotkania odbywają się w lutym lub w marcu. Nie oznacza to, że wspólnota ma się spotykać tylko raz w roku. W każdej chwili na wniosek mieszkańców posiadających co najmniej 10% udziałów we wspólnej nieruchomości takie zebranie musi zwołać zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej.

 

Przebieg zebrania

 

Zwołujący zebranie wysyła do właścicieli zawiadomienie o zebraniu i zazwyczaj przesyła proponowany plan zebrania. Zarząd lub zarządca musi przygotować dokumenty świadczące o wykonanych pracach w ubiegłym roku. Przed zebraniem zarządowi szczególnie zależy na zaakceptowaniu jego pracy, bo właściciele nie udzielając absolutorium jednocześnie odwołują zarząd.

 

„Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy” cytując klasyczny tekst z filmu „Rejs”. Zebranie wspólnoty mieszkaniowej zwołuje zarząd i to on powinien wskazać przewodniczącego zebrania, który musi uzyskać akceptację uczestników spotkania. Zazwyczaj ocena działalności zarządu i przyszłoroczne plany są omawiane na początku spotkania, bo to jest jego główny cel. Dopiero po głosowaniach w sprawie podsumowania poprzedniego roku i planów na przyszłość przychodzi czas na tzw. sprawy bieżące.

 

Atmosfera podczas zebrania

 

Właściciele lokali często czekają dopiero do zebrania rocznego by przedstawić palący ich problem. Nie mając czasu w ciągu roku liczą, że wszystko uda się ustalić podczas zebrania. Jeśli jest mała wspólnota mieszkaniowa to może się to udać i nawet podjąć uchwałę w danej sprawie. Jednak skuteczniejszym sposobem będzie wcześniejszy kontakt z zarządem lub administracją, które mogą np. postulowany remont klatki zamieścić w rocznym planie remontów lub poszukać ofert innych firm sprzątających, jeśli właściciele nie są zadowoleni z panującej czystości. Wcześniejszy, choćby telefoniczny kontakt, zapewni lepszą atmosferę podczas spotkania i sprawi, że będzie ono bardziej konstruktywne.

 

Właściciele mają prawo wglądu do dokumentów nieruchomości. Warto prosić o wcześniejsze przygotowanie zestawienia wydatków i planów finansowych. Łatwiej będzie wtedy rozmawiać o konkretach. Jednak warto zaznaczyć, że nawet właściciel pojedynczego lokalu ma prawo zapoznać się ze szczegółami dokumentacji nieruchomości przez cały rok, nie tylko przed rocznym zebraniem.

 

Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej powinien zadbać o warunki, w jakich odbywa się spotkanie. Zdarza się, że ma ono miejsce w suszarni i niektórzy właściciele nawet nie mają miejsca siedzącego, a to ważne, bo dyskusje trwają nawet kilka godzin. W przypadku wspólnot mieszkaniowych liczących kilkuset właścicieli konieczne jest wynajęcie odpowiedniej sali z nagłośnieniem, która będzie w pobliżu nieruchomości.

 

Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej warto zwoływać z podejściem, że nie jest to marnowanie czasu na wysłuchiwanie pretensji sąsiadów lub chwalenie się zarządu. Cel w końcu jest jeden - dbanie o nieruchomość, by jej stan nie tylko nie pogarszał się, ale żeby jej wartość rosła z roku na rok.

 

Autor: Chiquita / Handhouse

Handhouse to nowa propozycja dla poszukujących kompleksowej obsługi w dziedzinie nieruchomości
Naszą misją jest odczuwalne podniesienie standardu usług w służbie potrzeb klientów. Bazą natomiast, wielolotnie doświadczenie energicznego i wykwalifikowanego zespołu.
Nasze najważniejsze wartości w firmie to:
Przejrzystość prowadzonych przez nas działań doceniają szczególnie klienci, którzy powierzają nam majątek w zarząd. Handhouse dostosowuje ofertę indywidualnie do potrzeb oraz wymagań, jak i zakładanego budżetu. Dlatego też bezpośrednia rozmowa okazuje się przyjemnym zaskoczeniem i początkiem owocnej współpracy.
Jedyna
taka oferta na rynku
nieruchomości !

Handhouse w sposób kompletny zaspokaja potrzeby obecnych i przyszłych właścicieli nieruchomości, firm deweloperskich oraz wynajmujących i najemców

 

Jesteśmy w stanie zadowolić Klienta, dla którego priorytetem jest minimalizowanie kosztów ale też tego, który postawi przed nami duże wymagania.

W katalogu usług:
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Na czym polega różnica pomiędzy administrowaniem a zarządzaniem nieruchomością?

 

Administrator zajmuje się prostą obsługą wspólnoty zgodnie z wytycznymi zarządu wybranego przez właścicieli. Na zarządzie spoczywa cały ciężar odpowiedzialności za podjęte decyzje. Właściciele nieruchomości mogą jednak powierzyć swoje obowiązki związane z pełnieniem zarządu wyspecjalizowanej firmie, np. Handhouse.

 

Zarządzanie to szerszy pakiet usług niż administrowanie, które polega na bieżącym dbaniu o nieruchomość. Do obowiązków Zarządu należy dbałość o gospodarkę ekonomiczno- finansową i majątek w granicach określonych przez właścicieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Obowiązkiem zarządcy jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.

 

Ambicją Handhouse jest robić więcej niż tylko dbać o powierzone mienie. Będziemy dążyć do systematycznego podnoszenia wartości nieruchomości proponując inicjatywy wnikające z opinii specjalistów oraz proponować dodatkowe usługi za umiarkowaną cenę.

 

Właściciele powierzając nam zarządzanie nieruchomością wspólną:

 • całkowicie uwalniają się od czasochłonnych obowiązków dotychczas na nich spoczywających,
 • otrzymują pewność, że ich obiekt będzie utrzymany w doskonałej kondycji,
 • mają gwarancję optymalizacji kosztów,
 • otrzymują komfort wygodnej, dopasowanej współpracy, doskonały serwis techniczny i innych usług,
 • zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom.

 

Nasze rozwiązania powodują, że jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla Klienta szukającego minimalizacji kosztów oraz dla Klienta stawiającego sobie ambitne cele i mającego duże wymagania.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Handhouse to profesjonalne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Oferujemy kompleksową pomoc przy zakupie, sprzedaży, zamianie i wynajmie. Naszym celem jest pozyskanie dla Klienta najlepszej oferty i przekazanie mu pełnej informacji o danej nieruchomości.

Szeroki wachlarz indywidualnych doświadczeń naszego zespołu, umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa w zakresie ich bieżącej eksploatacji.

 

Pośredniczymy w uzyskaniu kredytu:

 • doradzamy najkorzystniejszą ofertę kredytową, najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe,
 • przeprowadzamy przez zawiłe procedury bankowe,
 • pomagamy w niezbędnych formalnościach także po zaciągnięciu kredytu.
Obsługa budowy i remontów

Handhouse zajmuje się kompleksową obsługą osób prywatnych i firm, które planują lub są w trakcie realizacji inwestycji. Jako kooperator realizujemy zadania na każdym etapie budowy. Jako inwestor zastępczy wykonujemy czynności związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

 • doradzamy oraz wybieramy optymalną dla Inwestora lokalizację,
 • wskazujemy najlepszy zespół projektantów, który opracowuje projekt budowlany,
 • uzyskujemy wymagane decyzje urzędowe i pozwolenia,
 • znajdujemy wykonawcę i podpisujemy z nim kontrakt,
 • organizujemy cały proces budowy i prowadzimy bieżący nadzór,
 • nadzorujemy inwestycję do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • rozliczamy całą inwestycję.

 

Tak obszerny wachlarz naszej oferty pozwala Inwestorom na realizację celu bez męczących i pracochłonnych formalności.

 

Jesteśmy w stanie przygotować ofertę zarówno dla Klienta o dużych wymaganiach, jak i Klienta dla którego priorytetem jest minimalizacja kosztów.

Obsługa najmu i dzierżawy

Na zlecenie Klienta lub podczas jego długotrwałej nieobecności zajmujemy się systematycznym dbaniem o nieruchomości: mieszkania, lokale użytkowe, hale i magazyny oraz grunty.

 

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług Handhouse, ponieważ oferujemy:

 • nadzór nad mieszkaniem, lokalem użytkowym, magazynem itp. i dokonywanie niezbędnych napraw,
 • opracowywanie zasad najmu w porozumieniu z Właścicielem,
 • poszukiwanie najemców i negocjacje dotyczące najmu,
 • przygotowanie i przekazanie lokalu w najem,
 • comiesięczne pobieranie czynszu, regulowanie zobowiązań i przekazywanie dochodu z nieruchomości Właścicielowi,
 • w razie potrzeby prowadzenie działań windykacyjnych,
 • opiekę nad gruntem,
 • inne usługi zgodne z potrzebami Właściciela.
Doradztwo prawne

Handhouse oferuje porady prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Doświadczeni konsultanci wspierają Klientów wiedzą z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości. Cenimy sobie zadowolenie i uznanie Klientów, dlatego do Państwa dyspozycji pozostają także najlepsi prawnicy. Z pełnym zaangażowaniem udzielają porad w formie podstawowej informacji prawnej, pomocy w sporządzaniu pism procesowych i innych, jak również wydają opinie prawne.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania problemu prawnego, ale także pełną dyskrecję.

 

Potrzebują Państwo indywidualnej konsultacji prawnej?

 

Proszę się nie wahać i niezobowiązująco wypełnić formularz Umów wizytę konsultanta.

Wycena nieruchomości

Profesjonalna wycena nieruchomości to domena rzeczoznawcy majątkowego, który zajmuje się oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych.

 

Proces wyceny nieruchomości zawiera następujące czynności:

 • zdefiniowanie nieruchomości oraz zakresu i celu wyceny,
 • ocenę uwarunkowań prawnych dokonywanej wyceny, określenie podstaw formalnych i prawnych, określenie standardów zawodowych co do rodzaju wartości,
 • zdiagnozowanie stanu nieruchomości,
 • sprecyzowanie wartości nieruchomości,
 • sporządzenie i przekazanie operatu szacunkowego.

Potrzebujecie Państwo skorzystać z porad rzeczoznawcy majątkowego? Nie wahajcie się!

 

Prosimy o wypełnienie formularza Umów wizytę konsultanta.

Nasi specjaliści niezwłocznie skontaktują się i ustalą dogodny termin spotkania.

 

Warto wiedzieć więcej!

Danuta Macewicz z Warszawy

Dzięki Handhouse wynajmuję moje apartamenty w Sopocie. Oni znajdują najemców, podpisują umowy, dbają o lokale, a ja tylko co miesiąc dostaję zarobione dzięki apartamentom pieniądze. Polecam!

Claudia M. z Lęborka

Jako wspólnota mieszkańców powierzyliśmy Handhouse zarządzanie i administrowanie naszą nieruchomością. To był strzał w dziesiątkę! Handhouse profesjonalnie dba o nasz budynek.

Włodzimierz Rojek z Wuppertalu

Uczciwość i przejrzystość - te słowa kojarzą się z Handhouse. Już podczas pierwszego spotkania zaskakują jasnymi zasadami współpracy i miłą atmosferą. Polecam!

Andrzej S. z Gdańska

Jestem zadowolony ze współpracy z Handhouse, w przyszłości z pewnością znów podejmę współpracę z nimi.

Mirosław O. z Gdańska

Obdarzyłem zaufaniem to biuro przekazując im klucze od mieszkania. Bardzo miło wspominam agenta prowadzącego.

Piotr M. z Gdańska

Agentka prowadząca sprzedaż mojej nieruchomości to osoba z inicjatywą i chęcią pomocy. Jako jedyni podeszli do sprawy poważnie. Podobała mi się możliwość skorzystania z pomocy przy negocjacjach oraz profesjonalne podejście do udokumentowania nieruchomości.    

Karolina B. z Gdańska

Bardzo miło wspominam współpracę z agencją Handhouse, agentka – w porządku, proszę to zaznaczyć.

Tadeusz K. z Gdańska

Współpraca przebiegła bez zastrzeżeń, chętnie podejmę współprace w przyszłości.

Marcin N. z Gdańska

Na tle innych biur, z którymi współpracowałem , wasza firma, jak i obsługa jest bardzo profesjonalna.

Andrzej Steczyński z Gdańska

Współpraca z biurem przebiegała bez zastrzeżeń. Atutem są doskonale przygotowani, profesjonalni pracownicy. Dziękuję za zaangażowanie oraz miłą atmosferę podczas współpracy. W przyszłości chętnie podejmę współpracę z biurem Handhouse.

Ułatwiamy pracę deweloperom!
poznaj naszą ofertę

Handhouse - partner i pośrednik między deweloperem, a wspólnotą mieszkaniową.

Proponujemy Państwu współpracę poprzez objęcie nowo powstałej wspólnoty pełną opieką.

 

Oferujemy sprawne i merytoryczne zarządzanie wzniesionej nieruchomości, obsługę posprzedażową oraz pomoc w procesie sprzedaży lokali. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaprocentuje w przyszłości.

 

Jesteśmy sprawnym zarządcą. Odnajdujemy się w każdych realiach i władamy niełatwą sztuką kompromisu. Budujemy pozytywne relacje na poziomie wspólnota - deweloper.

 

Stała współpraca w ramach zarządzania lub administrowania każdorazowo procentuje zniżką na pozostałe usługi świadczone przez Handhouse.

Usługi dodatkowe
Pielęgnacja terenów zewnętrznych

Estetyka otoczenia nieruchomości jest kwestią niezwykle istotną. Kształtuje opinię o obiekcie i tworzy pozytywny jego wizerunek. Ma wpływ na podniesienie wartości nieruchomości.

 

Działając w zgodzie z ekologią i ochroną środowiska, Handhouse zapewnia specjalistyczną obsługę w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych utwardzonych i terenów zielonych:

 • usuwamy z chodników i jezdni piasek, żwir, rośliny, a zimą śnieg,
 • kosimy trawniki i pielęgnujemy zieleń, w okresie jesienno – zimowym usuwamy liście,
 • odśnieżamy dachy, parkingi i inne miejsca ogólnodostępne.

 

Zakres czynności i program prac dopasowujemy do indywidualnych wymagań Klienta.

Nasze rozwiązania powodują, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania zarówno Klienta o dużych wymaganiach, jak również Klienta, dla którego minimalizowanie kosztów jest priorytetem.  

Utrzymanie czystości w lokalach

Handhouse oferuje pełną paletę usług porządkowych, na które składają się: sprzątanie mieszkań, biur, magazynów, hal produkcyjnych i innych obiektów według potrzeb Klienta.

 

Zachęcamy do kontaktu, aby szczegółowo omówić zakres czynności.

 

Warto podkreślić, że jesteśmy w stanie przygotować ofertę zarówno dla Klienta o dużych wymaganiach, jak i Klienta dla którego priorytetem jest minimalizacja kosztów.

Opieka nad pustostanami

Usługa jest uzależniona od indywidualnych potrzeb Klienta. Obejmuje utrzymanie pustostanu w należytym stanie technicznym, niepogorszonym do czasu powrotu właściciela oraz na życzenie - usługę pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy.

 

Nasze rozwiązania powodują, że jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla Klienta szukającego minimalizacji kosztów oraz dla Klienta stawiającego sobie ambitne cele i mającego duże wymagania.

Projektowanie wnętrz

Z pomocą naszych projektantów mają Państwo zapewnioną gwarancję użyteczności pomieszczeń/mieszkań/nieruchomości przy jednoczesnej trosce o estetykę wnętrza. Projekty są przygotowywane według wymagań i potrzeb naszych Klientów. Użyteczność, piękno i trwałość, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i funkcjonalności wnętrza są naszymi priorytetami oraz miarą architektonicznego potencjału.

 

Chętnie omówimy z Państwem propozycję projektu, pokażemy możliwości nowoczesnych i oryginalnych rozwiązań, zaproponujemy kreację na miarę XXI wieku.

Organizacja przeprowadzki

Przeprowadzka na własną rękę jest dużym wyzwaniem absorbującym mnóstwo czasu. Metodą na uniknięcie tego jest zlecenie organizacji i pełnej obsługi przeprowadzki Handhouse. Posiadamy odpowiedni zasób floty samochodowej oraz personel, który sprawnie i szybko, pomoże Państwu w przeprowadzce.  

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Handhouse oferuje kompleksową obsługę księgowości i finansów właścicieli nieruchomości poprzez m.in. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, obliczenia i rozliczenia zobowiązań podatkowych oraz wiele innych operacji finansowych i podatkowych. W ramach usługi oferujemy dodatkowo doradztwo finansowo-podatkowe.

Obsługa techniczna nieruchomości

W ramach współpracy Handhouse proponuje przejęcie odpowiedzialności za techniczną stronę funkcjonowania budynku.

 

Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje między innymi konserwacje i naprawy w zakresie:

 • wyposażenia nieruchomości,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji telekomunikacyjnej,
 • instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • systemu przeciwpożarowego,
 • instalacji gazowej i grzewczej,
 • instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
 • automatyki budynków.

 

Nasze rozwiązania powodują, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania Klienta o dużych wymaganiach, jak również Klienta, dla którego najważniejsze jest minimalizowanie kosztów.

Widnykacja należności

W ramach usługi zarządzania nieruchomością wspólną, Handhouse zapewnia pomoc w odzyskiwaniu należności w maksymalnie krótkim czasie i przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej klasy wierzytelności.

 

Doświadczeni negocjatorzy specjalizują się w problematyce zobowiązań finansowych, które powstały pomiędzy podmiotami gospodarczymi czy osobami fizycznymi. Dodatkowo, dysponując ogromną wiedzą, skutecznie mobilizują dłużników do regulowania zadłużenia. Każdorazowo przyjmując do obsługi wierzytelność, analizują ją, dobierając właściwe narzędzia windykacyjne i ustalając właściwy proces dalszych czynności.

 

Jeśli borykają się Państwo z problemem ściągnięcia wymaganej należności, nasi mediatorzy skutecznie ją ściągną.

Twój osobisty asystent czeka na zadanie.
Daj mu satysfakcję i pozwól by zadbał o Twoje interesy.

Dzięki ofercie dedykowanej stały Klientom mogą Państwo korzystać z szerokiego pakietu usług concierge.

Przez 24h na dobę asystenci służą pomocą w niemal każdej dziedzinie życia.

Sprawdź ich, jeśli chcesz.

   
Asystent to osoba, dla której dobro konusmenta jest stawiane na pierwszym miejscu. Można na nim polegać w każdym czasie i w każdej sytuacji. Asystent nie pozostaje obojętny na Twoje potrzeby, zwłaszcza w sytuacji braku czasu na działania i wymagające szybkiej reakcji.
   
Gdzie i jaki prezent kupić ? Gdzie spędzić wakacje lub wolny weekend ? Jakie filmy warto zobaczyć w kinie ? Spektakle w teatrze ? nadanie przesyłki ? Najlepsi korepetytorzy ? Teraz to wszystko i wiele więcej zrobi dla Państwa osobisty asystent, który już dziś może zostać Państwu przydzielony.
   
Przystępując do programu concierge, Klient otrzymuje indywidualną kartę członkowską. Jej posiadacz uprawniony jest do korzystania z licznych upustów i przywielejów przygototowanych spacjalnie dla naszych konsumentów. Lista partnerów wraz z wysokością poszczegółnych rabatów, znajduje się w zakładce Program Partnerski.
Zapytaj o cenę
Zgłaszający:
Nieruchomość:

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) podanie danych jest dobrowolne, lecz brak takiej zgody lub jej cofnięcie może uniemożliwić Państwu skorzystanie z jednej lub kilku ofert. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, mogą Państwo wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@handhouse.pl

Nasi partnerzy
Kariera w handhouse

Handhouse to siła i sukces wyspecjalizowanych fachowców będących naszym najcenniejszym kapitałem. Jesteśmy zespołem profesjonalistów.

Koncentrujemy się na otoczeniu

kompleksową opieką Klientów, aby czuli, że swój majątek powierzyli zaufanemu liderowi.

 

Osoby o zróżnicowanch predyspozycjach, wykształcenu i stażu tworzą u nas zgrany, uzupełniający się team, dla którego praca jest wyzwaniem oraz metodą na osiągnięcie samozadowolenia i spełnienia zawodowego.

Dbając o wysoki standard

każdego stanowiska pracy, czynnie wspieramy nasz zespół w dążeniu do osobistego rozwoju, sukcesywnego osiągania aspiracji zawodowych, a także poszerzenia nabytych umiejętności.

 

Jeśli chcesz wstąpić w nasze szeregi, rozwijać własne pasje i zainteresowania nie czekaj!

Kontakt z handhouse
Skontaktuj się i sprawdź, jak wiele możemy dla Ciebie zrobić. Rozmowa otwiera możliwości.
+48 608-137-543
ul. Jaśkowa Dolina 17 REGON: 190344367 Numer konta bankowego: 35 1020 1811 0000 0502 0419 1649
80-252 Gdańsk NIP: 583-102-10-88 Ubezpieczenie: 48290608
Sekretariat:
+48 507 087 777

biuro@handhouse.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek: 08:00 - 16:00
Dział techniczny:
+48 507 087 777

techniczny@handhouse.pl

Godziny pracy działu technicznego:
poniedziałek-piątek: 08:00 - 16:00
Księgowość:
+48 507 067 777

finanse@handhouse.pl

Godziny pracy:
wtorek i czwartek: 16:00 - 18:00
Biuro doradców ds. nieruchomości:
+48 507 047 777

Godziny pracy: 7 dni w tygodniu

                                                                                                      
od 10:00 - 20:00

W tym miejscu mają Państwo możliwość zweryfikowania aktualnego stanu swoich rozliczeń.

W przypadku utraty loginu lub hasła prosimy o kontakt z biurem lub wypełnienie formularza

Wszelkie uwagi na temat niezgodności rozliczeń lub inne informacje księgowe, prosimy zgłaszać na adres e-mail ksiegowosc@handhouse.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 58 301 77 77 w godzinach pracy biura. Jednocześnie informujemy, że internetowa baza danych księgowych jest aktualizowana raz w tygodniu.

Wyznacz trasę dojazdu